1/144 HGUC RX-93-2 Hi-ͥ

144hivgundam29.jpg

144hivgundam23.jpg

144hivgundam23.jpg

144hivgundam24.jpg

144hivgundam20.jpg

144hivgundam25.jpg

144hivgundam26.jpg

144hivgundam31.jpg

144hivgundam30.jpg

144hivgundam28.jpg